newsletter
Pl
De 
Szkoła w Krzyżowej PDF Drukuj Email

Projekt jest rodzajem innowacji edukacyjnej opartej o historyczne uwarunkowania miejsca, w którym odbywa się jego realizacja. Skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Dotychczas przeprowadzono szereg zajęć interdyscyplinarnych w oparciu o założenia programowe następujących przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język niemiecki, religia. Lekcje są wzbogacane o treści humanistyczne związane z ideą „Krzyżowej” – miejscem dialogu i pojednania. Uczniowie mają okazję do twórczego obcowania z historią, ale także okazję do spotkania rówieśników z innych krajów europejskich.

Zajęcia prowadzone są w blokach tematycznych, przy użyciu metod aktywizujących uczniów. Główne umiejętności jakich nabywają uczniowie wynikają z zastosowania metod takich jak; praca w małych grupach, samodzielne opracowywanie materiałów źródłowych, debaty, wywiady i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Praktyczne umiejętności rozwijane przez uczniów to; praca zespołowa, podejmowanie decyzji w trudnych sytuacjach, precyzowanie swojego stanowiska, argumentacja przy prowadzeniu polemiki. Zajęcia rozwijają umiejętność pracy z tekstem, opracowywania i analizowania tekstów zarówno pod kątem językowym jak i historyczno-politycznym.

Dalsze informacje, zgłoszenia:

Karolina Moroz

karolina@krzyzowa.org.pl

- cele projektu

- Wzbogacenie i urozmaicenie metod nauczania stosowanych w szkołach ponadgimnazjalnych.
- Stała współpraca ze szkołami w celu systematycznego przekazywania treści humanistycznych i europejskich.
- Pomoc w przygotowaniu młodzieży do studiów na kierunkach: politologia, historia, stosunki międzynarodowe, germanistyka, dziennikarstwo.
- Rozwinięcie umiejętności pracy z tekstem źródłowym, opracowania i analizowania materiałów pod kątem językowym, historycznym, politycznym.
- Rozbudzenie w młodzieży zainteresowania historią regionu, historią Europy.

Opcje projektu. Program.


- cykle interdyscyplinarne

Cykl kilku całodziennych spotkań, podczas których uczniowie realizują treści programowe z j. polskiego, historii, WOSu, j. niemieckiego. Oto przykładowy cykl interdyscyplinarny, ułożony w blok tematyczny:

1 Wprowadzenie Krzyżowa – miejsce, które żyje historią.
2 Historia PRL w latach 80.
3 J.polski Prawdziwa prawda Barańczaka, czyli jak zdemaskować nowomowę.
4 WOS Konformizm, kolaboracja czy walka? Postawy wobec systemu.
5 J.niemiecki In der Wahrheit leben - Ausstellung. Übungen mit dem Wortschatz.
6 J.polski Jak powstaje stereotyp? O stosunkach Polska-Niemcy językiem prasy drugiego obiegu.

Zajęcia wzbogacane są metodami aktywizującymi, takimi jak metoda projektu, praca z materiałami źródłowymi, dyskusja czy debata oksfordzka. Zajęcia prowadzą nauczyciele szkół oraz pedagodzy fundacji. Do dyspozycji mają publikację scenariuszy: „Bibuła, czyli wolność” oraz prezentacje multimedialne.

- trzyletnie zajęcia

Projekt zakłada realizację jednego przedmiotu w blokach lekcji. Cykl zajęć zaplanowany zostaje na trzyletnią edukację. Oto przykładowe tematy zajęć z języka polskiego.

Klasa I:

- Średniowieczna architektura obiektów sakralnych i użytkowych.
- Pojęcie cenzury i wolności mediów.
- Średniowieczne a dwudziestowieczne dokumenty przeszłości (lekcja bazuje na zbiorach Ośrodka KARTA).

Klasa II:

- Język wystaw i publikacji. Praca z materiałami źródłowymi.
- Popularni dziś, popularni w podziemiu. Dziennikarz i filozof.
- Romantyzm polski i niemiecki.

 Klasa III:

- Faktograficzne świadectwa katastrofy i jednostka wobec wartości.
- Literatura w służbie polityki. Doktryna socrealizmu.
- Literatura wobec stanu wojennego.

Uczeń, dzięki takiej metodzie zajęć łatwiej przyswaja wiedzę, grupuje ją odpowiednio, ujmuje w pewne ramy. Myśli przy tym analitycznie i obcuje z materiałami źródłowymi. Taki system zajęć świetnie przygotowuje do egzaminu ustnego Nowej Matury.

- przedmiotowe warsztaty dziennikarskie

Zajęcia odbywać się będą popołudniami (2 razy w miesiącu). Uczniowie zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dziennikarstwa. Warsztaty bazować będą na materiałach z ośrodka KARTA. Produktem finalnym będzie publikacja zawierająca opis archiwum wydawnictw drugiego obiegu oraz symulacja konferencji prasowej na temat Fundacji Krzyżowa. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość spotkania z dziennikarzami najpopularniejszego dziennika ogólnopolskiego oraz z przedstawicielami mediów lokalnych.

- jednodniowe spotkania miejsca pamięci

To pięciogodzinne zajęcia prowadzone przez pedagogów Fundacji Krzyżowa. Tematy spotkań:

1. "Bibuła, czyli wolność" – lekcje prowadzone są w oparciu o multimedialne zasoby wystawy "Odrzucając kłamstwo" oraz zbiór wydawnictw drugiego obiegu.
2. "Holocaust" – Dolny Śląsk to region, w którym zlokalizowano w czasie II Wojny Światowej ponad sto filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen. W czasie tych zajęć uczniowie poznają mechanizm "ostatecznego rozwiązania".
3. "Niemiecka opozycja wobec nazizmu" – niewielu młodych ludzi wie, że także Niemcy walczyli przeciwko Hitlerowi. Dzięki tym zajęciom uczniowie poznają historię Kręgu z Krzyżowej i Białej Róży.
4. "Zarys stosunków polsko – niemieckich" – to zajęcia z historii najnowszej i języka niemieckiego.

wprowadzenie

"Szkoła w Krzyżowej" to projekt będący innowacją edukacyjną łączącą w sobie pożądaną we współczesnej szkole interdyscyplinarność nauczania z atrakcyjnością formy. Ośrodek Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jest wymarzonym miejscem do przeprowadzania zajęć z młodzieżą. To miejsce ciągle żyje historią. Tu działał ruch opozycji wobec nazizmu, tu odbyła się symboliczna dla stosunków polsko-niemieckich Msza Pojednania.

Projekt skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych. Oparty jest na wykorzystaniu potencjału ośrodka w Krzyżowej do nauki takich przedmiotów, jak: historia, geografia, j. polski, j. niemiecki. Lekcje są wzbogacane o treści humanistyczne związane z ideą "Krzyżowej" – miejscem dialogu i pojednania.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie "Szkoła w Krzyżowej" korzystają z pomocy naukowych, które gwarantuje im Fundacja. A są to: stała wystawa na temat opozycji wobec nazizmu i komunizmu w Europie, obszerne archiwum multimedialne z bogatymi zbiorami m.in.: przemówień partyjnych, kronik filmowych czy też gotowych wykładów z najnowszej historii Polski i Europy. Dysponujemy bogatą biblioteką, archiwum wydawnictw drugiego obiegu, gotowymi scenariuszami lekcji. Dzięki temu projektowi uczniowie mają nie tylko okazję do twórczego obcowania z historią czy sztuką, ale także do spotkania rówieśników z innych krajów europejskich. Nauczyciele mogą realizować tu ścieżki przedmiotowe.

1) cele projektu

- Wzbogacenie treści programowych.
- Poszerzenie warsztatu pracy zarówno ucznia, jak i nauczyciela- wskazanie uczniowi różnorodnych sposobów zdobywania informacji o otaczającym świecie.
- Zainspirowanie uczniów do podejmowania działań, zmierzających do samodzielnego zdobywania wiedzy.
- Poszerzanie postawy tolerancji wobec odmienności innych narodów.
- Zmiana obszaru działań - powiększenie w znacznym stopniu przestrzeni, z jakiej może korzystać grupa; kilka sal, pracownia komputerowa, wystawa, biblioteka, teren zielony, możliwość różnorodnego ich zagospodarowania i wykorzystania.
- Wzbogacenie i urozmaicenie metod nauczania stosowanych w szkołach gimnazjalnych.

2) program

Program może funkcjonować w gimnazjach w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych. Podstawową jednostką programu jest zagadnienie. Nauczyciel realizuje wskazane hasło, wykorzystując bogatą bazę Fundacji Krzyżowa.

Nauczyciele gimnazjalni oraz pedagodzy ośrodka Krzyżowa wprowadzają te metody, które w najlepszy sposób angażują grupę, pracującą z określonym zagadnieniem, a którymi nie sposób posłużyć się w szkole, np. samodzielne opracowanie materiałów źródłowych, wywiady, spotkania z ciekawymi ludźmi, ćwiczenia terenowe; uczniowie mają okazję do twórczego obcowania z historią, a także okazję do spotkania rówieśników z innych krajów europejskich.

3) doświadczenia

W roku szkolnym 2005/2006 młodzież Gimnazjum nr 2 wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła w Krzyżowej”. Realizowany był przez nauczycieli historii, języka polskiego, języka niemieckiego i geografii. Przykładowe zagadnienia realizowane z podstawy programowej:

Język polski: Komunikat „ja”. Zabieram głos w sprawie przekonująco, bez agresji; Nazwy mówią. Ważna wizytówka. Etymologia słowa.; Polaków portret własny. Inscenizacja ilustrująca ważny moment w historii Polski: Chrzest Polski.

Historia: Moje sąsiedztwo - moja gmina; Powstanie państwa polskiego w X wieku; Na wsi i w mieście w Polsce dzielnicowej.

Geografia: Wycieczka po wsi. Poznanie obszaru badań przestrzeni do wykonywania ćwiczeń terenowych; Wykonanie szkicu terenu w uwzględnieniem azymutów, pomiar odległości, naniesienie trasy na mapę; Użytkowanie ziemi, wykonanie mapy użytkowania ziemi Krzyżowej.

Język niemiecki: Praktyczne posługiwanie się językiem niemieckim. Poznanie słownictwa w zakresie treści realizowanych na pozostałych przedmiotach.

Do realizacji haseł programowych wykorzystano bazę Krzyżowej, np. salę komputerową, pracownię plastyczną (rzeźba w glinie), pokłady topograficzne Krzyżowej, prezentacje multimedialne zbiorów Krzyżowa. Zajęcia odbywały się w Pałacu i Domu na Wzgórzu.

Została przygotowywana inscenizacja, która zaprezentowana będzie w roku szkolnym 2006/2007.

Zajęcia posiadają dokumentację fotograficzną, kartograficzną i opisową.


I LO w Świdnicy
II LO w Świdnicy
Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy
Gimnazjum nr 2 w Świdnicy
Gimnazjum nr 3 w Świdnicy
Gimnazjum w Pszennie
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mokrzeszowie


- jak powstaje stereotyp? O stosunkach Polska – Niemcy językiem prasy "drugiego obiegu".
- prawdziwa prawda Barańczaka, czyli jak zdemaskować kłamstwa nowomowy.
- popularni dziś – popularni w podziemiu. Dziennikarz i filozof na stronach prasy drugiego obiegu.
- literatura na usługach ideologii - socrealizm.