Jednolity tekst Statutu Fundacji
uwzględniający zmiany uchwalone przez Radę Fundacji
w dniu 10.10.2015

STATUT FUNDACJI „KRZYŻOWA” DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Stowarzyszenie - Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9 lipca 1990 roku w Państwowym Biurze Notarialnym w Świdnicy - Repertorium A nr 1361/90.

§ 2

Fundacja działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach i stosuje się do przepisów Ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873) oraz Ustawy z dnia 22.01.2010 o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 28 poz. 146).

§ 3

Siedzibą Fundacji jest wieś Krzyżowa w gminie Świdnica, województwo dolnośląskie.

§ 4

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, kluby, biura, przedstawicielstwa oraz inne stałe i czasowe placówki terenowe w kraju i za granicą.

§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

Cel, zasady oraz formy i zakres działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest pobudzanie i popieranie działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup społecznych i jednostek. W ten sposób winno być kontynuowane duchowe dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej i „Mszy Pojednania” oraz popierane europejskie porozumienie.

§ 7

Realizując swój cel Fundacja przestrzega przede wszystkim następujących zasad:

1. popierania pojednania polsko-niemieckiego, któremu poświęca szczególną uwagę,

2. kształtowania i umacniania porozumienia ogólnoeuropejskiego,

3. przezwyciężania i powstrzymywania się od jakiejkolwiek jednostronnej działalności politycznej, a w szczególności od popierania polityki poszczególnych państw, organizacji lub orientacji politycznych,

4. przezwyciężania i powstrzymywania się od faworyzowania lub dyskryminowania poszczególnych narodowości, grup etnicznych, ugrupowań religijnych czy światopoglądowych.

§ 8

(1) Dla osiągnięcia swego celu Fundacja podejmie wszelkie dostępne i zgodne z prawem działania. W szczególności w zakresie swoich możliwości Fundacja powinna:

1. utworzyć i zapewnić utrzymanie:

 1. Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży,
 2. Miejsca Pamięci,
 3. Ekologicznego gospodarstwa rolnego
 4. „Wspólnoty” osób nawiązujących do celów Fundacji,
 5. Akademii Europejskiej.

2. udzielać pomocy i poparcia przedsięwzięciom służącym rozwojowi życia kulturalnego, gospodarczego oraz ochronie środowiska, przede wszystkim w okolicach wsi Krzyżowa.

3. popierać i uczestniczyć w działaniach osób fizycznych i prawnych, których cele są podobne do celów Fundacji.

4. W ramach działalności, o której mowa w §8., w punktach 1. - 3., Fundacja realizować będzie między innymi następujące zadania:

 1. działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i współpracy między narodami
 2. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 6. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 10. wspierania i organizacji wolontariatu
 11. działania na rzecz technicznego, informacyjnego lub szkoleniowego wspierania organizacji pozarządowych.

(2) Zapis § 8. ustęp (1) punkt 1., litery „a” i „b” nie może być zmieniony ani uchylony.

(3) Fundacja może przedsięwziąć dalsze działania, jakie uzna za potrzebne dla osiągnięcia celu Fundacji.

(4) Fundacja dąży wyłącznie i bezpośrednio do realizacji celów pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności artykułu 3, 4, 20, 21 tej ustawy oraz Ustawą z dnia 22.01.2010 o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

(5) Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej fundatorów lub darczyńców, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej fundatorów lub darczyńców, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz jej fundatorów lub darczyńców, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy lub 2 darczyńcy, członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III

Organy Fundacji

§ 9

Fundacja posiada następujące organy władz:

1. Zarząd,

2. Radę Nadzorczą,

3. Radę Fundacji.

Zarząd

§ 10

(1) Zarząd składa się z maksymalnie 3 członków.

(2) Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub Prezes Zarządu.

(3) Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 11

(1) Zarząd zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania wszystkich czynności z zakresu organizacyjnego i gospodarczego prowadzenia działalności Fundacji, o ile Statut nie stanowi inaczej. W szczególności Zarząd prowadzi sprawy majątkowe Fundacji według zasad prawidłowej gospodarki i dla osiągnięcia celów Fundacji. Zarząd przygotowuje posiedzenia Rady Nadzorczej i systematycznie informuje ją o swojej działalności.

(2) Zarząd reprezentuje Fundację w obrocie prawnym. Do złożenia ważnego oświadczenia woli w imieniu Fundacji potrzebne jest współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarządu lub jednego członka wraz z ustanowionym do tego Pełnomocnikiem. Powołanie Pełnomocnika wymaga zgody Rady Nadzorczej.

(3) Tryb pracy oraz szczegółowe obowiązki i uprawnienia Zarządu mogą zostać określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Zarządu. Rada Nadzorcza

§ 12

(1) Rada Nadzorcza Fundacji składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i dalszych członków w liczbie do pięciu osób.

(2) Nie można łączyć członkostwa w Radzie Nadzorczej z członkostwem w Zarządzie Fundacji. Członkowie Rady Nadzorczej: a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu, b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

(3) Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów,

(4) Do członków Rady Nadzorczej stosuje się ograniczenia przewidziane w art. 1 ust 22 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

§ 13

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Radę Fundacji na jej drugim w czasie kadencji posiedzeniu, na okres trzech lat. W razie przedwczesnego wygaśnięcia mandatu, możliwe jest powołanie innego członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji przewidzianej dla poprzednika.Rada Fundacji może odwoływać członków Rady Nadzorczej z ważnych przyczyn. Po upływie kadencji członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są wykonywać swoje obowiązki do czasu powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 14

Rada Nadzorcza podejmuje swoje decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W sprawach nie cierpiących zwłoki postanowienia może podejmować przewodniczący Rady Nadzorczej, jednakże takie postanowienie wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 15

(1) Rada Nadzorcza jest dla Zarządu kolegialnym organem kontroli i nadzoru. Nadzoruje, doradza i wspiera Zarząd.

(2) Rada Nadzorcza zobowiązana jest do kontrolowania i opiniowania rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat Fundacji a także wszelkich spraw Fundacji związanych z działalnością pożytku publicznego. Z uwagi na to zadanie ma dostęp do wszelkich dokumentów Fundacji.

(3) Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest dla następujących spraw:

 1. zaciągania kredytów i zobowiązań wekslowych,
 2. nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości,
 3. zatrudniania, zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji, określania ich wynagrodzenia oraz w sprawach zmian w strukturze organizacyjnej Fundacji, 
 4. wszczynania postępowań przed organami orzekającymi,
 5. decydowania o umorzeniu wierzytelności Fundacji w wysokości określonej w Regulaminie Zarządu.

(4) Rada Nadzorcza przygotowuje posiedzenia Rady Fundacji i systematycznie informuje Radę Fundacji o swojej działalności.

(5) Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Nadzorczej mogą zostać określone w Regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji.

§ 16

(1) W obrocie prawnym z członkami jej Zarządu Fundację reprezentuje Rada Nadzorcza. Do złożenia ważnego oświadczenia woli za Fundację potrzebne jest wtedy współdziałanie przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

(2) Spory między członkami Zarządu rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§ 17

Rada Nadzorcza jest uprawniona do powołania jednego lub kilku pełnomocników. Szczegóły może określić Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Fundacji.

Rada Fundacji

§ 18

Rada Fundacji składa się z minimum 10 i maksimum 22 członków. Rada Fundacji powinna mieć skład wielonarodowy.

§ 19

(1) Powoływanie członków Rady Fundacji odbywa się według następujących zasad:

 1. Rada Fundacji przed upływem kadencji wskazuje związane z Fundacją krajowe i zagraniczne podmioty uprawnione do powoływania członków Rady Fundacji na nową kadencję.
 2. Rada Fundacji przed upływem kadencji ustala, ilu członków Rady Fundacji mogą każdorazowo powoływać wyżej wymienione podmioty, przy czym podmioty krajowe powołują w sumie pięciu członków, w tym członków Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu, podmioty zagraniczne powołują w sumie pięciu członków.
 3. Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec powołują po jednym przedstawicielu, który tym samym staje się członkiem Rady Fundacji. W przypadku, gdy rządy nie skorzystają z prawa powołania swoich przedstawicieli, miejsca przewidziane dla reprezentantów rządów pozostają nie obsadzone.
 4. Członkowie Rady Fundacji powołani w trybie określonym w ustępie (1) pkt 1. - 3., powołują dalszych członków Rady Fundacji spośród osób zaproponowanych przez członków urzędującej Rady Fundacji, Rady Nadzorczej i członków Rady Honorowej. Liczba zaproponowanych kandydatów powinna, o ile to możliwe, wynosić co najmniej 15 osób.

(2) Rada Fundacji przed upływem kadencji ustala postępowanie i szczegółowe reguły powoływania członków Rady Fundacji nowej kadencji.

(3) Po upływie kadencji Rada Fundacji jest zobowiązana do pełnienia swoich obowiązków do momentu powołania nowej Rady Fundacji.

§ 20

Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Pierwsza kadencja rozpoczęła się 22 września 1990 roku. Możliwe jest powołanie członka Rady Fundacji w czasie trwania kadencji na okres do jej końca.

§ 21

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wybór przewodniczącego Rady Fundacji i jego zastępcy,
 2. wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i dalszych członków Rady Nadzorczej oraz ich odwołanie,
 3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej z ich rocznej działalności i udzielanie absolutorium członkom tych organów,
 4. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał dotyczących koncepcji działań Fundacji,
 5. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał dotyczących rocznego budżetu Fundacji,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji.

§ 22

Rada Fundacji zbiera się przynajmniej raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym, które powinno się odbyć w terminie do 30 czerwca. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji może zwołać Rada Nadzorcza.

§ 23

Uchwały Rady Fundacji są ważne, jeżeli za ich przyjęciem głosowało więcej niż połowa spośród obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem § 27. Statutu. Szczegóły mogą być uregulowane regulaminem, który Rada Fundacji dla siebie uchwala.

ROZDZIAŁ IV

Majątek Fundacji

§ 24

Początkowy majątek Fundacji pochodzi od Fundatora i jest wskazany w jego oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji. Fundacja może nabywać dalszy majątek w każdej formie nie zabronionej przez prawo.

§ 25

(1) Działalność gospodarczą Fundacja będzie prowadzić wyłącznie dla uzyskania środków majątkowych i niemajątkowych dla urzeczywistnienia celu Fundacji z przeznaczeniem tych środków na ten cel.

(2) Działalność gospodarczą Fundacja będzie prowadzić wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

(3) Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznaczać będzie na działalność pożytku publicznego.

(4) Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej w następującym zakresie (zgodnie z PKD 2007):

 1. uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (01.11.Z )
 2. uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z)
 3. POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE (01.19.Z )
 4. UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ (01.50.Z )
 5. DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ (18.1.)
 6. POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY (36.00.Z )
 7. usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (37.00.Z )
 8. HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA (55.10.Z)
 9. OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA (55.2.)
 10. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A )
 11. WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA (58.1.)
 12. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA (58.2.)
 13. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI wideo I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI (59.1.)
 14. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z )
 15. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI (79.12.Z )
 16. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW (82.30.Z )
 17. POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI (85.5.)
 18. POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (85.52.Z )
 19. POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE (85.59.)
 20. Nauka języków obcych (85.59.A )
 21. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B )
 22. POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (88.10.Z )
 23. POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA (88.99.Z)
 24. DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ (90.0.)
 25. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH (90.01.Z )
 26. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH (90.02.Z )
 27. ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA (90.03.Z )
 28. DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH (90.04.Z )
 29. DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW (91.02.Z )
 30. DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH (91.03.Z )
 31. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA (94.99.Z )
 32. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA (96.09.Z )

(5) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne.

§ 26

Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i innych podmiotów prawa w kraju i zagranicą.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 27

(1) Zmiana Statutu z wyjątkiem § 8. ustęp (2) może być dokonana w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością dwóch trzecich statutowego składu Rady Fundacji.

(2) W razie niezdolności Rady Fundacji do podjęcia uchwały o zmianie Statutu, na posiedzeniu zwołanym w tym celu, uchwałę, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem zmian w paragrafach od 1 do 8 włącznie, może podjąć Rada Nadzorcza.

§ 28

O likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu środków majątkowych pozostałych po jej likwidacji decyduje Rada Fundacji na spotkaniu, do odbycia w Polsce lub w Niemczech po wysłuchaniu opinii Klubu Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu w drodze uchwał podjętych większością statutowego składu Rady Fundacji.

§ 29

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem 10 października 2015 roku.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.