Ze względu na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa, Seminarium Miejsc Pamięci musi niestety zostać odwołane w tym roku. Planowany termin na 2021 r. to: 24-27 marca. Save the date!

18. Seminarium Miejsca Pamięci Europy Wschodniej i Zachodniej w Krzyżowej

1-4 kwietnia 2020 r., Krzyżowa

Pamiętać - Opowiadać - Przekazywać dalej
Świadkowie czasu w pracy miejsc pamięci

Od dziesięcioleci historia XX wieku nie jest już opowiadana wyłącznie poprzez decyzje polityczne, zdecydowane działania wojenne czy "wielkie postacie historyczne". Nauczanie historii w dialogu ze świadkami czasu jest szczególnie atrakcyjne dla szerokiej publiczności. Relacje ocalałych z Holocaustu lub ofiar dyktatur komunistycznych zachowują indywidualne doświadczenia i przekazują codzienne wspomnienia i emocje. W pracach w miejscach pamięci w Europie Wschodniej i Zachodniej poszczególne wspomnienia są dokumentowane i wykorzystywane do edukacji historycznej i politycznej. To właśnie w tym kontekście temat współczesnego świadectwa jest często kwestionowany.

Zdając sobie sprawę, że współcześni świadkowie Holokaustu i II wojny światowej mogą opowiadać już tylko przez ograniczony czas, chcemy zwrócić uwagę na wyczerpywanie się tej formy świadectwa. Miejsca pamięci dyktatur komunistycznych będą musiały w przyszłości zmierzyć się z podobnymi pytaniami. Dlatego właśnie chcemy, aby wszyscy podjęli ten dialog. Będziemy rozmawiać z pracownikami muzeów, twórcami projektów dotyczących współczesnego świadectwa i wystaw historycznych z całej Europy o zdobywaniu wiedzy, ograniczeniach i przyszłości współczesnej pracy ze świadkami, o specyfice narodowej i wspólnym transgranicznym podejściu do przeszłości.

Seminarium Miejsc Pamięci w Krzyżowej jest skierowane do pracowników i pracowniczek miejsc pamięci, muzeów, ośrodków edukacyjnych, organizacji praw człowieka lub projektów angażujących świadków historii. Celem seminarium jest wzajemne poznawanie się, a także wymiana wiedzy i doświadczeń.

Zapraszamy do dyskusji na temat narodowych i regionalnych narracji historycznych oraz ich wpływu na postrzeganie historii XX wieku. Mamy nadzieję, że poprzez wolną wymianę poglądów między uczestnikami z różnych państw, uda nam się przyczynić do głębszego wzajemnego zrozumienia oraz pojednania w Europie.

Seminarium Miejsc Pamięci ma długą tradycję i cieszymy się, że nadal możemy zapraszać do dyskusji na temat postrzegania historii i pamięci oraz sposobów przedstawiania historii w państwach Europy Wschodniej i Zachodniej. Seminarium jest mocno ukierunkowane na praktykę i nie jest konferencją naukową. Kładziemy duży nacisk na nieformalną wymianę – otwarta dyskusja i zachęta do refleksji są cechami charakterystycznymi Seminarium Miejsc Pamięci w Krzyżowej.

Podczas całego spotkania będzie realizowane tłumaczenie symultaniczne na języki: niemiecki, angielski, polski oraz rosyjski.

 Program.pdf

Rekrutacja trwa do 9 marca 2020 r.

 Formularz rejestracyjny.docx

********

18-й Западно- Восточно-Европейский мемориальный семинар
1-4 апреля 2020, Кшижова/Польша
Помнить - рассказывать - передавать
Cовременные свидетели в работе с мемориалами

Уже на протяжении десятилетий история 20 века не рассказывается исключительно о политических решениях, острых военных событиях или "великих исторических личностях". Историческое образование в диалоге с современными свидетелями сейчас особенно привлекательно для широкой общественности. Аутентичные рассказы жертв, переживших Холокост или коммунистическую диктатуру сохраняют индивидуальный опыт, передают повседневные воспоминания и эмоции. В мемориальных работах Восточной и Западной Европы отдельные воспоминания документируются и используются для историкополитического просвещения. Именно в этом контексте тема современного свидетельствования часто подвергается критике. C учетом того, что современные свидетели Холокоста и Второй мировой войны могут описать лишь ограниченный промежуток времени, мы также хотели бы поговорить о возможном конце современного свидетельствования. С подобными вопросами в будущем также придется столкнуться мемориалам в память о коммунистических диктатурах. Именно поэтому мы хотим освятить данные вопросы в совместном диалоге. Мы обсудим полученные знания, границы и будущее современной работы свидетелей, национальные особенности и трансграничные сходства в работе с прошлым совместно с сотрудниками музеев, проектов современного свидетельствования и исторических выставок со всей Европы.


Западно- и Восточно-Европейский мемориальный семинар в Кшижове направлен на сотрудников мемориалов, музеев, образовательных центров, правозащитных организаций и современных свидетельских проектов. Цель встречи - это знакомство друг с другом, а также обмен знаниями и опытом. Мы приглашаем вас обсудить национальные и региональные нарративы и их влияние на понимание истории 20-го века. Мы надеемся способствовать более глубокому пониманию и примирению в Европе посредством свободного обмена мнениями о концептуальных моделях и тенденциях между участниками из разных стран. Мемориальная встреча имеет давнюю традицию, и мы рады, что можем и впредь приглашать к дискуссии о восприятии и памяти, а также о том, как история и прошлое изображаются в странах Восточной и Западной Европы. Семинар имеет ярко выраженную практическую направленность и не яв ляется научной конференцией. Мы придаем большое значение неформальному обмену мнениями: открытые дискуссии и размышления характерны для мемориальных встреч в Кшижове.

Семинар будет сопровождаться синхронным переводом на польский, русский, английский и немецкий языки.

 Программа.pdf

Пожалуйста зарегестрируйтесь через почту до 9 марта 2020 года.

Регистрационная форма.odt

                     

Weź udział

resizedIMG1605
metodydramowedabresize
part000001
DSC0792
DSC0118
31143706101554927993414478886645772759405514n
P8240254

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.